Tuesday, October 1, 2013

Clothed paintings

U toku procesa krajnji rezultati, koji su hibrid između slike i odeće, izazivaju konzumente umetnosti da dodirnu, nose, sakriju se i pokriju umetničkim delima. Na taj način se ispituje i uobičajen odnos imeđu publike i savremenog slikarstva. Istovremeno, interaktivnost, koja je proizvod interdisciplinarnog pristupa, stvara jedinstvenu mešavinu izložbenog i intimnog prostora.